رئیس پردیس خودگردان

رسانه جدید

 

دکتریحیی پاسدار

رئیس پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

دکتر یحیی پاسدار دارای مدرک تحصیلی دکترای تخصصی(ph.D) تغذیه و رژیم درمانی از کالج سلطنتی لندن است 

  از سوابق اجرایی وی می توان ؛مدیر گروه بهداشت خانواده ، مدیر گروه علوم تغذیه، معاون اداری - مالی دانشکده بهداشت،رئیس دانشکده بهداشت ، مسئول راه اندازی و اولین رییس دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی در غرب کشور سر دبیر و مدیر مسئول مجله علمی - پژوهشی دانشگاه (بهبود)، سردبیر مجلهInternational Journal of Health & Life Sciences را نام برد.

 ایشان علاوه بر اینکه دبیر کمیسیون ملی اعتبار بخشی دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت ودرمان  وآموزش پزشکی هستند به عنوان یکی از محققین اصلی مطالعه جمعیت 13 هزار نفری کوهورت شهرستان روانسر فعالیت قابل توجه و مؤثری دارند.
وی در عرصه پژوهشی از اساتید فعال در این امر و مجری و همکار بیش از 114 طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه بوده و در چاپ  110 مقاله علمی و ۵۰ مقاله با نمایه ی IsI  مشارکت داشته است.

معاون پردیس خودگردان

رئیس اداره امور عمومی

رئیس امور مالی