رئیس پردیس خودگردان

دکتر موسوی

 دکتر سید علیرضا موسوی

رئیس پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

دکتر  سید علیرضا موسوی دارای مدرک تحصیلی دکترای تخصصی(ph.D)مهندسی بهداشت محیط از دانشگاه UM مالزی است.

  از سوابق اجرایی وی می توان ؛به مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه ، معاون اداری مالی دانشکده بهداشت  ،معاون آموزش دانشکده بهداشت و سرپرست دانشکده بهداشت را نام برد.

 ایشان در حوزه ی پژوهشی از اساتید فعال در این امر و مجری و همکار بیش از 100طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه بوده و در چاپ 100مقاله علمی  مشارکت داشته است.

معاون پردیس خودگردان

dr.safari2

 

خانم دکتر رویا صفری

دکترای تخصصی (PHD) اپیدمیولوژی

معاون آموزشی پژوهشی پردیس خودگردان

 

 

 

مسئول اداره آموزش

خانم طیبه صمصامی 

کارشناس ارشد مدیریت پرستاری

 خانم صمصامی خانم صمصامی

خانم صمصامی شرح وظایف

رئیس اداره امور عمومی

کاوه نجفی تبار

 

مهندس کاوه نجفی تبار 

مسئول امور عمومی پردیس خودگردان

کارشناس مهندسی نرم افزار

 

نجفی  شرح وظایف

رئیس امور مالی