کرمانشاه - بلوارشهید بهشتی ، جنب بیمارستان امام علی (ع) ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، ساختمان شماره 1 (ستاد) ، طبقه فوقانی بانک صادرات

کد پستی : 6715847141

 

مسئول امور اداری :   38395885-083

حسابداری  :             38395885-083

 دبیرخانه :                38397091-083