در باره شعبه بین الملل

بسمه تعالی

اساسنامه پیشنهادی واحد بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

 

اساسنامه واحد بین‌المللی در راستای تاسیس و تجهیز به صورت پیش نویس پیشنهادی تهیه و تدوین می گردد

 

 
فصل اول :مقدمه
ماده اول: ارتقاء وگسترش مرزهای دانش نقش بدیهی در رشد و تعالی جامعه دارد. در این راستا و به منظور سرعت بخشیدن به توسعه علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و تسهیل در فرآیندهای فرابخشی و تسریع در بین‌المللی نمودن عرصه امور آموزشی و پژوهشی و خدمت‌رسانی دانشگاه، با توجه به گستردگی فعالیت‌ها و تنوع چشمگیر رشته‌های تحصیلی آن و نهادینه کردن این مهّم ، اساسنامه واحد بین‌المللی دانشگاه تدوین گردیده است. براساس این مصوبه، واحد بین‌المللی دانشگاه که در اساسنامه تحت عنوان "شعبه" خوانده می شود در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه که "دانشگاه" خوانده می شود، تشکیل می گردد. این شعبه متشکل از زیرساخت هایی خواهد بود که ممکن است به صورت واحد اقماری نیز منظور گردد. 
فصل دوم : هدف
ماده دوم: به منظور ایفای نقش دانشگاه به عنوان موتور محرکه ی جامعه ی علمی و نقطه اتصال برنامه های نوآورانه در  بخش های خدماتی ، تجاری و صنعتی و در جهت استفاده از ظرفیت و هم افزایی توانهای نهفته در دانشگاه و هم چنین رشد، تعالی و توسعه علمی کشور و تسریع در دستیابی به اهداف فرا بخشی آموزشی و پژوهشی و خدمات رسانی، واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تاسیس می گردد.

 
فصل سوم : ارکان
ماده سوم: شعبه متشکل از دانشکده ها ، مراکز تحقیقاتی، واحد های ارایه خدمات و واحد های  تولید فناوری های نوین پزشکی خواهد بود.
در هر یک از واحدها فعالیت های مختلف در قالب گروه های آموزشی ، پژوهشی و واحد های ارایه خدمات وابسته به گروههای مختلف پزشکی حسب مورد استقرار خواهند یافت. ضوابط و ارتباط شعبه بین‌الملل با دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بر اساس ضوابط مندرج در این اساسنامه خواهد بود. شعبه بین المللی دانشگاه به صورت واحدی مستقل اداره می گردد ودر تعاملات مالی و برنامه ریزی منابع، دارای ردیف مستقل در ذیل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بوده و ریاست شعبه به موجب تفویض اختیار رییس دانشگاه از اختیارات لازم در دستیابی به ماموریتها وانجام امور اجرایی و مدیریتی و مالی وتشکیلاتی برخوردار خواهد بود.
شعبه از نظر منابع مالی مستقل و خودگردان بوده و منابع مالی خود را به قیمت تمام شده خدمات و ارزش افزوده آن از محل دریافت شهریه وارزش خدمات رفاهی دانشجویان و سایر درآمدها که به تصویب ریاست دانشگاه میرسد و همچنین کمکهای مردمی و سایر منابع اعم از بلاعوض و قرض الحسنه و وام های کوتاه مدت و بلند مدت ، تامین نموده و عند اللزوم از منابع مالی دانشگاه برای ایجاد زیر ساخت ها کمک گرفته و در مقاطع زمانی نسبت به باز پرداخت آن اقدام خواهد شد.

فصل چهارم:  وظایف و مأموریت‌ها

ماده چهارم:
حرکت به سوی جامعه دانش محور و در راستای توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی وارائه خدمات وابسته به گروههای مختلف پزشکی در سطح منطقه ای و بین المللی.

ماده پنجم:
  تبیین، توسعه و اشاعه فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و نوآوری در ابعاد علمی، آموزشی و پژوهشی، به پشتوانه آن.

ماده ششم:  حضور موثر و فعال در رقابت های دانشی در عرصه های بین المللی و تعامل و مشارکت با دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و درمانی معتبر دیگر کشور ها و جذب  دانشجویان ودانش پژوهان خارجی

ماده هفتم: دعوت از اساتید و پژوهشگران خارجی و ایرانی شاغل در دانشگاههای خارجی جهت تدریس، تحقیق، سخنرانی و برگزاری کارگاههای مرتبط در چار چوب سیاست های آموزشی-پژوهشی نظام مقدس جمهوری اسلامی.

ماده هشتم:
تلاش در جهت دستیابی به استاندارد های بین المللی در آموزش وپژوهش در گروه پزشکی و اعتبار بخشی به مدارج علمی فارغ التحصیلان در سطوح بین المللی و صدور مدارک تحصیلی مشترک با دانشگاههای معتبر دنیا.

ماده نهم: توسعه فضای مجازی در آموزش و پژوهش گروه پزشکی با بهره گیری از مدل های نوآورانه، از طریق ایجاد بسترهای مجازی و دوره ها و کلاس هایآموزش از راه دور و نیمه حضوری

ماده دهم: توسعه و گسترش مراکز آموزشی وپژوهشی نوین و برنامه‌های آزاد آموزشی کوتاه مدت و میان مدت عمومی و تخصصی در علوم و فنون گروههای مختلف پزشکی و صدور گواهی حرفه ای در سطح بین المللی و راه اندازی رشته های جدید با ترکیب مواد آ»وزشی مصوب

ماده یازدهم:
ارائه خدمات در حوزه سلامت و آموزش و پژوهش در سطح بین‌المللی با محوریت اکوسیستمی منطقه ای، بین المللی و توریسم‌درمانی
ماده دوازدهم: حضور موثر در عرصه تولید فناوری های نوین علوم پزشکی با توسعه شرکت های دانشی تاسیس شده توسط اعضای هیات علمی وهمکاری و مشارکت سرمایه گذاری و علمی واجرائی با واحدهای صنعتی داخلی و فرا مرزی

ماده سیزدهم: جلب سرمایه و سرمایه‌گذاری ارزش افزای بین‌المللی در حوزه های سلامت و آموزش گروه های پزشکی

ماده چهاردهم: نشر و اشاعه منابع علمی و امکان دستیابی واستفاده و بهره برداری ازآن  به زبان رایج در علوم مربوطه.

ماده پانزدهم: تبادل استاد و دانشجویان دانشگاههای معتبر دنیا.

ماده شانزدهم:
شعبه نسبت به ایجاد واحدهای اقماری در نقاط مختلف استان و خارج کشور به تناسب عرضه و تقاضا در گسترش خدمات و دستیابی به اهداف و ماموریت های آن اقدام می نماید.

فصل پنجم : ساختار واحد
ماده هفدهم: ساختار سازمانی واحد مشتمل بر موارد ذیل می‌باشد:
1)
     رئیس
2)
     هیأت رئیسه 
3)
     شورای شعبه
ماده هیجدهم: رئیس شعبه از میان اعضای هیأت علمی دانشگاه توسط رئیس دانشگاه تعیین و با حکم وی منصوب می‌شود. پذیرش استعفا یا عزل رئیس شعبه عنداللزوم با حکم رئیس دانشگاه صورت می‌گیرد.
تبصره: رئیس شعبه می‌بایست حداقل دارای 5 سال سابقه کار آموزشی و پژوهشی با مرتبه استادیاری یا بالاتر باشد.
 
ماده نوزدهم:
وظایف و اختیارات رئیس شعبه
الف) انتخاب مسئولین شعبه و رؤسای واحدهای اقماری و صدور حکم
ب) ارائه گزارش سالانه فعالیت‌های شعبه به رئیس دانشگاه
ج) نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی و خدمات حوزه سلامت، اداری و مالی و برنامه‌ریزی و توسعه واحد و هدایت کلیه فعالیتهای مرتبط با آن
د) مدیریت و برنامه ریزی بر تامین منابع وتنظیم مصارف
ه) هدایت کلیه فرآیندها وفعالیتهای
شعبه برای دستیابی به اهداف وماموریت ها درحوزه داخلی وبین المللی.
و)ظرفیت سازی برای توسعه شعب واحدها در داخل و خارج از کشور
ز) هماهنگی واحدهای مختلف
شعبه و پاسخگویی به مراجع دانشگاه
ح) نماینده تام الاختیار
شعبه در مراجع قانونی و حقوقی
ط)استفاده مشورتی از افراد با تجربه و صاحب نظر در امور آموزشی وپ‍‍ژوهشی وخدمات رسانی

ماده بیستم:
هیأت رئیسه شعبه متشکل از رییس واحد ، معاونین ومشاورین و روسای دانشکده های مربوطه می‌باشد.

ماده بیست و یکم:
وظایف و اختیارات هیأت رئیسه شعبه
الف) اتخاذ تصمیمات راهبردی و نظارت برفرآیندهای
  اجرایی واحد به منظور تحقق اهداف و ماموریتها
ب) تدوین استراتژی و سیاست گذاری وبرنامه ریزی در تعاملات
  داخلی وبین المللی شعبه
ج) زمینه سازی توسعه فعالیت ها و قابلیت های
شعبه
د) تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی در جهت بهبود فرایند ها و ارتقاء سازمانی
شعبه
ه) ظرفیت سازی جهت تامین منابع و برنامه ریزی بر هزینه
شعبه به تناسب قیمت تمام شده خدمات
و) اتخاذ تصمیم درخصوص مأموریت‌های پژوهشی، فرصت‌های مطالعاتی و شرکت اعضای هیأت علمی
شعبه در کنفرانس‌های علمی در چارچوب آیین نامه ها و دستورالعمل ها
تبصره: وظایف و اختیارات معاونین
شعبه براساس آئین‌نامه مدیریت دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی می‌باشد.

ماده بیست و دوم: شورای شعبه متشکل از رئیس و معاونان شعبه و رؤسای دانشکده ها و  واحد های ارائه خدمات وابسته، و 2 نفر از اعضای هیأت علمی به انتخاب رئیس شعبه و تایید ریاست دانشگاه می‌باشد. رئیس شعبه رئیس شورای شعبه است.
 
ماده بیست و سوم:
وظایف و اختیارات شورای شعبه
الف) برنامه ریزی اجرائی
شعبه در امور آموزشی، پژوهشی و دانشجویی و فرهنگی و خدمات حوزه سلامت و تعیین خط‌مشی‌های اجرایی است.
ب)ظرفیت سازی وارتقاء قابلیت های
شعبه دررشته های آموزشی و ارائه
دوره های مدون کوتاه مدت و دراز مدت و دوره های مجازی و نیمه حضوری ازطریق گسترش شعب و
  دانشکده ها و دیگر واحدهای واحد
ج) ارزیابی عملکرد سالیانه فعالیت های
  شعبه و ارائه راهکارهای اجرایی در  جهت رشد و اعتلای فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و توسعه‌ای آن
تبصره : سایر شوراهای تخصصی
شعبه که به ضرورت تشکیل خواهد شد به عنوان بازوهای تخصصی شورای شعبه، عهده‌دار بخشی از وظایف شورا در امور تخصصی ذیربط می‌باشند و اعضای آن به انتخاب رییس شعبه خواهند بود.
فصل ششم : سایر مقررات
ماده بیست و چهارم: استخدام اعضاء هیئت علمی برای شعبه کماکان از طریق دانشگاه صورت می گیرد و جابجایی اعضای هیات علمی در واحد ها و حوزه های مختلف شعبه در اختیار رییس شعبه می باشد.
ماده بیست و پنجم:استخدام کارکنان پیمانی و رسمی برای
شعبه به تناسب درخواست رئیس شعبه کماکان از طریق دانشگاه و به کارگیری نیروهای قراردادی و استفاده از شرکت های خدماتی مستقیماً از طریق شعبه خواهد بود.
 
ماده بیست و ششتم : تغییر در اساسنامه براساس مصوبات هیأت رئیسه دانشگاه صورت گرفته و
  لازم‌الاجراء خواهد بود. با توجه به اینکه شعبه بایستی خودگردان و بی نیاز از استفاده از بودجه های دولتی باشد، امکان تخفیف در وصول شهریه دانشجویان توسط هیچ مقامی ندارد.

ماده بیست و هفتم : نحوه همکاری شعبه با واحدهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه طی آیین نامه جداگانه ای تهیه و به تصویب شورای آموزشی دانشگاه و هیئت رئیسه خواهد رسید.* این اساسنامه بهمراه چارت تشکیلاتی بایستی به تایید کمیته سه نفره منتخب هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه رسیده باشدت از تاریخ تصویب لاز‌م‌الاجرشود.


مبنا:
  شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی و کمیته ردیس های بین الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

منبع:   http://www.irden.com/amoozesh/hoquq/138653/

تهیه و تدوین: علی الماسی سرپرست و مسول راه اندازی واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بر گرفته از اساسنامه پردیس های بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی کشور )

 

 

 

 Ali Almasi,

 Professor of Environmental Engineering,

 Public Health School,

 Kermanshah University of Medical Sciences,

 E-mail: alialmasi@yahoo.com, or aalmasi@kums.ac.ir

 Mobile No:+98 9181317314

چارت پیشنهادی شعبه بین الملل بر اساس اساس نامه
chart


 


تاریخ بروزرسانی : ۴ آذر ۱۳۹۹ ۱۴:۳۲