شهریه دانشجویان شهریه پرداز در سال تحصیلی ۹۷-۹۸

جداول اصلاح شده دریافت شهریه برای دانشجویان شهریه پرداز (مبالغ به ریال می باشد) سال تحصیلی ۹۷-۹۸:
 
مقطع کارشناسی:

شهریه متغیر

شهریه ثابت (به ازای هر ترم)

دروس عمومی

دروس اختصاصی

واحد نظری

واحد عملی

دروس پایه

دروس اختصاصی

واحد نظری

واحد عملی

واحد نظری

واحد عملی آزمایشگاه

واحد کارآموزی

۱ِ۴۰۰ِ۰۰۰

۱ِ۸۰۰ِ۰۰۰

۱ِ۶۰۰ِ۰۰۰

۱ِ۸۰۰ِ۰۰۰

۲۰ِ۰۰۰ِ۰۰۰

۲ِ۸۰۰ِ۰۰۰

۲ِ۸۰۰ِ۰۰۰

۱۰ِ۰۰۰ِ۰۰۰

 

مقطع کارشناسی ارشد:

شهریه متغیر

شهریه ثابت (به ازای هر ترم)

کمبود یا جبرانی

دروس پایه، دروس تخصصی و اختیاری

واحد نظری

واحد عملی

واحد نظری

واحد عملی و آزمایشگاه

واحد کارآموزی

واحد سمینار

واحد پایان نامه

۱،۵۰۰،۰۰۰

۲،۰۰۰،۰۰۰

۳،۰۰۰،۰۰۰

۳،۵۰۰،۰۰۰

۳،۵۰۰،۰۰۰

۳،۵۰۰،۰۰۰

۷،۵۰۰،۰۰۰

۱۲،۰۰۰،۰۰۰

 

مقطع دکتری حرفه ای (دکتری و داروسازی):

 

شهریه متغیر

شهریه ثابت (به ازای هر ترم)

کمبود یا جبرانی و اختصاصی اختیاری

دروس پایه

دروس اختصاصی

واحد نظری

واحد عملی

واحد نظری

واحد عملی

واحد نظری

واحد عملی

آزمایشگاه

واحد کارآموزی

واحد کار ورزی

واحد پایان نامه

۲،۰۰۰،۰۰۰

۳،۰۰۰،۰۰۰

۳،۵۰۰،۰۰۰

۵،۰۰۰،۰۰۰

۴،۵۰۰،۰۰۰

۵،۵۰۰،۰۰۰

۵،۵۰۰،۰۰۰

-

۵،۵۰۰،۰۰۰

۲۰،۰۰۰،۰۰۰

 

 مقطع دکتری حرفه ای (دندانپزشکی):

شهریه متغیر

شهریه ثابت (به ازای هر ترم)

کمبود یا جبرانی و اختصاصی اختیاری

دروس پایه

دروس اختصاصی

واحد نظری

واحد عملی

واحد نظری

واحد عملی

واحد نظری

واحد عملی

آزمایشگاه

واحد کارآموزی

واحد کار ورزی

واحد پایان نامه

۲،۰۰۰،۰۰۰

۳،۰۰۰،۰۰۰

۳،۵۰۰،۰۰۰

۵،۰۰۰،۰۰۰

۴،۵۰۰،۰۰۰

۸،۰۰۰،۰۰۰

۸،۰۰۰،۰۰۰

-

۵،۵۰۰،۰۰۰

۲۰،۰۰۰،۰۰۰