تقویم دانشگاهی نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

فعالیت
تاریخ
شروع کلاس ها
93/6/22
انتخاب واحد اینترنتی
93/6/1 لغایت 93/6/22
حذف و اضافه
93/7/7،6
حذف اضطراری تا تاریخ
93/9/16
پایان کلاس ها
93/10/18
امتحانات پایان ترم
93/10/20 لغایت 93/11/8

تقویم دانشگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93

فعالیت 
تاریخ
شروع کلاس ها 
93/11/18
انتخاب واحد اینترنتی
93/10/25 لغایت 93/11/17
حذف و اضافه برای دو درس
93/12/4،3
حذف اضطراری تک درس تا تاریخ
94/02/26
پایان کلاس ها
93/03/28
امتحانات پایان ترم
93/03/30 لغایت 93/04/17