تصویب فعالیت کمیته تحقیقات دانشجویی پردیس دانشگاه علوم پزشکی

 با توجه به تلاشهای مسولین پردیس خود گردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و جهت ارتقای سطح علمی این پردیس و مکاتبات صورت گرفته با کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کمیته تحقیقات این پردیس طی نامه شماره: 4435/27/ک/7/پ در تاریخ: 93/09/15 مصوب شد بدین منظور کمیته تحقیقات این شعبه از دانشجویان علاقه مند جهت همکاری تقاضا دارد فرم عضویت را از لینک زیر دانلود و آن را به  آدرس پست الکترونیک: ic_src@kums.ac.ir ارسال نمایید.

شایان ذکر است مهلت ارسال درخواست عضویت تا پایان آبان ماه سال 93 می باشد.

تصویب کمیتهتصویب کمیته

عضویتفرم عضویتدر کمیته تحقیقات دانشجویی