کـــــارشنـــاسی ارشـــد
 
اپیدمیولوژی
سرفصل اپیدمیولوژی


 بهداشت محیط

 آمار زیستی     روانشناسی بالینی
سرفصل روانشناسی
 
 بیوشیمی بالینی
سر فصل بیوشیمی
   علوم تشریحی  
 پرستاری مراقبت های ویژه
سر فصل پرستاری   میکروب شناسی سر فصل میکروبیولوژی 
آناتومی
سر فصل اناتومی
  
 
       
 دکتـــــرای حـــــرفـــــه ای
 
 پزشکی
سرفصل پزشکی
  داروسازی
سر فصل داروسازی
 
 دندانپزشکی
سر فصل دندانپزشکی