جداول  دریافت شهریه برای دانشجویان شهریه پرداز پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (مبالغ به ریال می باشد) سال تحصیلی ۹۷-۹۸:

 

مقطع دکتری حرفه ای (دکتری و داروسازی):

 

شهریه متغیر

شهریه ثابت (به ازای هر ترم)

کمبود یا جبرانی و اختصاصی اختیاری

دروس پایه

دروس اختصاصی

واحد نظری

واحد عملی

واحد نظری

واحد عملی

واحد نظری

واحد عملی

آزمایشگاه

واحد کارآموزی

واحد کار ورزی

واحد پایان نامه

۲،۰۰۰،۰۰۰

۳،۰۰۰،۰۰۰

۳،۵۰۰،۰۰۰

۵،۰۰۰،۰۰۰

۴،۵۰۰،۰۰۰

۵،۵۰۰،۰۰۰

۵،۵۰۰،۰۰۰

-

۵،۵۰۰،۰۰۰

۲۰،۰۰۰،۰۰۰

 

 مقطع دکتری حرفه ای (دندانپزشکی):

شهریه متغیر

شهریه ثابت (به ازای هر ترم)

کمبود یا جبرانی و اختصاصی اختیاری

دروس پایه

دروس اختصاصی

واحد نظری

واحد عملی

واحد نظری

واحد عملی

واحد نظری

واحد عملی

آزمایشگاه

واحد کارآموزی

واحد کار ورزی

واحد پایان نامه

۲،۰۰۰،۰۰۰

۳،۰۰۰،۰۰۰

۳،۵۰۰،۰۰۰

۵،۰۰۰،۰۰۰

۴،۵۰۰،۰۰۰

۸،۰۰۰،۰۰۰

۸،۰۰۰،۰۰۰

-

۵،۵۰۰،۰۰۰

۲۰،۰۰۰،۰۰۰

 

 

* به اطلاع می رساند شهریه ی رشته های پزشکی و داروسازی برای دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی ۹۷-۹۸ در نیمسال اول، علی الحساب ۱۲ میلیون تومان و رشته دندانپزشکی علی الحساب ۱۳ میلیون تومان می باشد.