اخبار

گواهی امضا

گواهی امضا

گواهی امضاء

اینجانب ........................................................... دانشجوی رشته ............................... مقطع ............................ ورودی سال ......................... شمسی تعهد می­نمایم شهریه یک سال تحصیلی بصورت یک جا به حساب شماره 0105468014002 بانک صادرات شعبه مدرس کرمانشاه واریز نمایم.

همچنین مبلغ مندرج در............................. فقره سفته به شماره­های ........................................ بابت وجه ضمان موضوع ماده 11 تعهدنامه شماره ......................... مورخ .................................... دفترخانه اسناد رسمی شماره ................... شهرستان ..................... را در اختیار شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه قرار می­دهم و دانشگاه مجاز می­باشد در صورت نقض تعهدات مقرر در تعهدنامه مذکور از طریق واخواست سفته­های مذکور، به تشخیص هیات رئیسه نسبت به جبران خسارت وارده مبادرت نماید.

نشانی و شماره تماس دانشجو: ..................................................................................................................................................................................................

نام و نام خانوادگی ضامن: .............................................................................. فرزند ..................................... به ش.ش ........................................................

 صادره از ............................ متولد ....................... به نشانی و شماره تماس .........................................................................................................................

امضای دانشجو     *                                                                                                         امضای ضامن   *

                             منحصراً امضای مندرج در این برگه مورد گواهی است.            

۱ مهر ۱۳۹۶ ۱۴:۵۴

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید