فرم تعهد محضری

تعهد محضری

فرم تعهد نامه عمومی کارشناسی ارشد

1فرم تعهد نامه عمومی دکترای حرفه ایی
تعهد2

فرم وثیقه گذاری دکترای حرفه ایی

--------------------------------------------------------------------------------

اطلاعات حساب جهت واریز وجه

شماره حساب : 0105468014002

صاحب حساب : تمرکز وجوه دانشگاه بین الملل 
بانک صادرات شعبه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه